Arbetsrätt för företagare

Arbetsrätten är mycket viktig för dig som äger och driver företag, och det är mycket man skall tänka på i syfte att undvika kostnader och få ett välfungerande företag. Köp och försäljning av företag innebär ekonomiska risker. Omstrukturering av verksamheten och inskränkningar av företagets drift måste noggrant planeras.

Upprättande av anställningsavtal, rådgivning vid uppsägning avtalstolkning är exempel på områden som kräver omfattade överväganden.

Arbetsgivare har en omfattande bestämmanderätt vad som gäller den anställdes arbetsuppgifter, liksom bestämmanderätt av arbetstider, lön, semester och annan ledighet.  Anställningen kan upphöra om det föreligger saklig grund för uppsägning på grund av antingen arbetsbrist (inga arbetsuppgifter att utföra kvarstår genom bristande order eller då företaget skall flytta till annan ort),  eller på grund av personliga skäl (allvarlig misskötsamhet, allvarlig bristande lojalitet, mycket dåliga arbetsprestationer).

LAS

Huvudsyftet med lagen om anställningsskydd är att ge de anställda trygghet i anställningen. Vissa regler i lagen kan frångås genom kollektivavtal som träffas genom centrala arbetstagarorganisationer.

Huvudregeln gäller om tillsvidareanställning.

Anställningen skall enligt 5 § las gälla tillsvidare om inget annat har avtalats. Denna och övriga regler anger att en arbetstagare skall ha vad som kallas fast anställning och anställning på viss tid gäller endast om det är särskilt motiverat.

Anställningen kan endast upphöra från arbetsgivarens sida, om det föreligger saklig grund för uppsägning pga av antingen arbetsbrist (inga arbetsuppgifter att utföra kvarstår) eller personliga skäl (allvarlig misskötsamhet, allvarlig bristande lojalitet, mycket dåliga arbetsprestationer).

En viss, i lagen angiven uppsägningstid, skall löpa.

Felaktigheter i förfarande kan leda till att domstolen bestämmer att den anställde skall få sin anställning tillbaka, och det kan leda till att arbetsgivaren skall betala skadestånd med höga belopp.

SKADESTÅND

Två olika sanktioner kan bli aktuella vid felaktig uppsägning, eller felaktigt avskedande. En arbetsgivare som bryter mot reglerna i LAS kan drabbas av skadestånd och/eller uppsägningen eller avskedandet kan ogiltigförklaras.

Allmänt skadstånd
Allmänt skadstånd är ersättningen för kränkning och betalas till den anställde som ”plåster på såren”. Allmänt skadstånd är skattepliktigt för den anställde.

Ekonomiskt skadestånd
Ekonomiskt skadestånd är ersättning för ekonomisk skada, utebliven lön.

Normerat skadestånd
Om du som arbetsgivare vill avsluta en anställning trots att Arbetsdomstolen har ogiltigförklarat uppsägningen så kan denna ”köpa sig fri” genom att betala skadestånd i förhållande till anställningstidens längd.

Ogiltighet

En uppsägning av personliga skäl kan förklaras ogiltig av domstol. Uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist kan innebära skadeståndsskyldighet eller ogiltigförklaras.

Kostnaderna för advokatkostnader för den anställde kan täckas av staten helt eller delvis genom sk rättshjälp.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Tel: 031-711 93 40