Arvsrätt

ARVSRÄTT, BOUTREDNING, ARVSKIFTE, TESTAMENTE, ARVSTVIST

När en person dör måste hans egendom överföras till nya rättsinnehavare. Om den döde lämnar skulder efter sig skall först dessa betalas och ibland skall en särskild uppgörelse träffas med de fordringsägare som kan finnas.

Rent juridiskt uppkommer ett s k dödsbo. Arvskatten är numera slopad och sådan skall därför inte betalas. Vad som återstår kallas behållning. Denna behållning skall fördelas mellan arvingar och testamentstagare.

Det som tillfaller efterlevande om testamente inte upprättats, tillfaller denne genom arv enligt lagens regler. Om testamente finnes sker fördelningen av kvarlåtenskapen enligt vad den döde själv bestämt då han var i livet.

Reglerna om arv härrör ur gamla principer och anknyter till släktskapsförhållanden. 

Makar ärver varandra med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken kan under sin återstående livstid fritt förfoga över den avlidnes kvarlåtenskap och t o m förbruka dessa tillgångar. Eller upprätta ett testamente till förmån för annan. Gemensamma barn får vänta på sin arvsrätt även efter den först avlidne föräldern.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Tel: 031-711 93 40