Vårdnad

VÅRDNAD, BOENDE, UMGÄNGESRÄTT

Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgängesrätt. Barnperspektivet är mycket tydligt för domstolen vid avgörande av alla frågor om vårdnad, boende och umgängesrätt. Frågan kring risken för att barnet far illa dvs risken att barnet utsätts för övergrepp, förs bort eller hålls kvar beaktas särskilt..

Föräldrar som får barn i äktenskap har i allmänhet gemensam vårdnad om barnet. I det fall föräldrarna inte är gifta med varandra när de får barn står barnet under enskild vårdad av mamman. Då föräldrarna inte är gifta med varandra krävs en särskild anmälan av föräldrarna till socialnämnden för att vårdnaden skall bli gemensam om barnet. Frågan om vem barnet bor tillsammans med eller umgänget eller omfattningen av umgänge har intet samband med frågan om vårdnaden.

Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna kan rätten bestämma vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med. När barnet bor hos en förälder har barnet, om det inte skadar barnet, rätt till umgänge med den andre föräldern. Föräldern har aldrig rätt att träffa barnet.

Föräldrarna kan även komma överens om barnets boende, och umgängesrätt, dvs i vilken utsträckning barnet skall träffa den förälder som det inte bor hos. Det är att föredra om föräldrarna kan komma överens.

I de fall man inte kan komma överens varken själv eller genom hjälp av kommunen, är det möjligt att vända sig till advokat, vilken tillskriver den andre föräldern, och om det fortfarande inte är möjligt att komma överens inlämnar en stämningsansökan till tingsrätten.

Anledningen till att domstolens dom eller beslut ser ut på ett visst sätt varierar utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, och det är ofta en mycket svår uppgift för domstolen att bedöma vad som är bäst för barnet , särskilt om bägge föräldrarna är lämpliga eller bägge är olämpliga.

Fri inledande rådgivning

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB sätter vi alltid klienten i centrum. Fri inledande rådgivning per telefon.

Tel: 031-711 93 40