Advokatbyrån Björn Sjölander AB 

På advokatbyrån, Björn Sjölander AB, sätter vi alltid klienten i centrum. Kostnadsfri rådgivning per telefon.

Arbetsrätt

Inga avtal har en så ingripande betydelse för de flesta människor i Sverige som avtalen kring arbetsprestationer och då för de flesta i synnerhet anställningsavtalet. Arbetsmarknadens organisationer har en central ställning med föreningsrätt och kollektivavtal. Arbetsgivaren har en omfattade bestämmanderätt, bla vad gäller den anställdes arbetsuppgifter, arbetstider, lön, semester och annan ledighet, emellertid inskränkt av reglering enligt lagen om anställningsskydd.

LAS

Huvudsyftet med lagen om anställningsskydd är att ge de anställda trygghet i anställningen. Vissa regler i lagen kan frångås genom kollektivavtal som träffas genom centrala  arbetstagarorganisationer.

Huvudregeln gäller om tillsvidareanställning.    

Anställningen skall enligt 5 § las  gälla tillsvidare om inget annat har avtalats. Denna och övriga regler anger att en arbetstagare skall ha vad som kallas fast anställning och anställning på viss tid gäller endast om det är särskilt motiverat.

Anställningen kan endast upphöra från arbetsgivarens sida, om det föreligger saklig grund för uppsägning  pga av antingen arbetsbrist (inga arbetsuppgifter att utföra kvarstår) eller personliga skäl (allvarlig misskötsamhet, allvarlig bristande lojalitet, mycket dåliga arbetsprestationer).

En viss, i lagen angiven uppsägningstid, skall löpa.

Felaktigheter i förfarande kan leda till att domstolen bestämmer att den anställde skall få sin anställning tillbaka, och det kan leda till att arbetsgivaren skall betala skadestånd med höga belopp.

SKADESTÅND

Två olika sanktioner kan bli aktuella vid felaktig uppsägning, eller felaktigt avskedande. En arbetsgivare som bryter mot reglerna i LAS kan drabbas av skadestånd och/eller uppsägningen eller avskedandet kan ogiltigförklaras.

Allmänt skadstånd
Allmänt skadstånd är ersättningen för kränkning och betalas till den anställde som ”plåster på såren”. Allmänt skadstånd är skattepliktigt för den anställde.

Ekonomiskt skadestånd
Ekonomiskt skadestånd är ersättning för ekonomisk skada, utebliven lön.

Normerat skadestånd
Om du som arbetsgivare vill avsluta en anställning trots att Arbetsdomstolen har ogiltigförklarat uppsägningen så kan denna ”köpa sig fri” genom att betala skadestånd i förhållande till anställningstidens längd.

Ogiltighet

En uppsägning av personliga skäl kan förklaras ogiltig av domstol. Uppsägning av personliga skäl eller arbetsbrist kan innebära skadeståndsskyldighet eller ogiltigförklaras.

Kostnaderna för advokatkostnader för den anställde kan täckas av staten helt eller delvis genom sk rättshjälp.

Bildrättigheter

Foto: Microsoft Sweden Flickr